תקנון אתר “mystyle”

1. כללי
1.1.האתר הינו חנות וירטואלית בכתובת www.mystyle.co.il, (להלן: “האתר“) המופעלת על ידי תאגיד בע”מ, הפועל מישראל (להלן: “המפעיל“).  
1.2.האתר מציע לרכישה מוצרים המיוצרים על ידי ספקים שונים (להלן: “הספק/ים“), אשר יסופקו על-ידי הספקים ועל אחריותם.

1.3.השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה כלשונם. כל אדם הנכנס לאתר (להלן: “המשתמש“) מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר, מסכים באופן חד משמעי להוראותיו ולכל התנאים, ההתניות וההודעות המופיעים באתר והחלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר, ומתחייב כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד המפעיל ו/או בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם.

1.4.ככל שיש באתר קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לא יישא המפעיל באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלה, למידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו או נכונותו או לכל פרט אחר הקשור בכך. אין בהכללת קישורים אלה

באתר כדי להעיד על קשר כלשהו בין המפעיל לבין מפעילי האתרים האמורים.

1.5.בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
1.6.לבירורים ניתן לפנות בטל’ 03-6475142.

2.המוצרים
2.1.האתר מציע לרכישה מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא המפעיל לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפי שיקבע מפעם לפעם (להלן: “המוצר/ים“).

תוקף כל הצעת רכישה הוא למשך תקופת הופעתה באתר, בכפוף לתנאי תקנון זה. למפעיל שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר, לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את מחירו ואת אופן הרכישה.

2.2.האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרטם חלה אך ורק על הספקים. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המפעיל ו/או מי מטעמו בקשר לתכונות דלעיל.
2.3.כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:
2.3.1 .פרטי המפעיל.
2.3.2.מפרט כללי של המוצר.
2.3.3.מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
2.3.4.מחיר ההובלה או המשלוח.
2.3.5.דרך ומועד אספקת המוצר.

3.הרכישה
3.1.בכפוף לתנאי תקנון זה, רשאי לבצע רכישה של מוצרים כל אדם מעל גיל 18 ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (להלן: “הרוכש”). פעולת רכישה אשר בוצעה על-ידי מי שאינו רוכש כהגדרתו לעיל, לא תחייב את המפעיל.
3.2.פעולת רכישה של מוצרים באתר תהא באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה, או כרטיס אשראי שהונפק בחו”ל כאמור של אזרח זר.
3.3.בעת ביצוע פעולת הרכישה, יידרש הרוכש להכניס למערכת הממוחשבת של האתר פרטים אישיים שלו, וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהזנת פרטים שגויים על-ידי הרוכש למערכת.
3.4.תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה מאת חברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס באמצעותו מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת

הרכישה על-ידי הרוכש. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
3.5.אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי האתר ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא יהיה המפעיל מחויב במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’, בכפוף לכך שהמפעיל יודיע לרוכש על אי-זמינות המוצר במלאי וישיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) למפעיל ו/או יבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
3.6.חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר ביצוע הרכישה באתר, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
3.7.המפעיל רשאי למנוע מרוכש להשתתף ברכישת מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.7.1.הרוכש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
3.7.2.הרוכש הפר תנאי מתנאי התקנון.
3.7.3.הרוכש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
3.7.4.הרוכש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעיל ו/או מי מטעמו או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כל שהוא.
3.7.5.בכוונת הרוכש לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
3.8.הרוכש מסכים כי המפעיל ישמור את פרטיו במערכת נתוניו. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושו הפנימי של המפעיל בלבד ולא יועברו לכל גורם אחר, למעט במקרים הבאים:
3.8.1.העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.
3.8.2.הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל או בצדדים שלישיים כלשהם.

3.8.3.הרוכש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

3.8.4.הרוכש הפר תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם המפעיל או מי מטעמו.

3.8.5.התקבל בידי המפעיל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי.

3.8.6.בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הרוכש לבין המפעיל.
3.9.מערכת המחשב של האתר מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, והרישום יהווה ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

4.ביטול עסקת רכישה
4.1.ביטול עסק הרכישה על-ידי הרוכש:
4.1.1.בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”), רשאי הרוכש לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר בהודעה בכתב למפעיל [לת.ד. 10503, ת”א]. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת הרוכש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה ולקבל את מלוא כספו בחזרה אם לא יקבל את המוצר.

4.1.2.במקרה של ביטול העסקה, חובת החזרת המוצר למחסני הספק חלה על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, יושב לרוכש הסכום ששילם בגין המוצר. במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאי המפעיל לתבוע נזקיו מן הרוכש.
4.1.3.בכל מקרה של ביטול העסקה על-ידי הרוכש לאחר שכבר קיבל את המוצר שרכש, ישיב הרוכש את המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
4.1.4.ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, יהיה חסר כל תוקף.
4.1.5.על אף האמור בסעיף 4.1 זה לעיל, לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להעתקה, שכפול והקלטה, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
4.2.המפעיל יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר

לרוכש, במקרים הבאים:
4.2.1.אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המפעיל יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%.
4.2.2.אם תחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש.
4.2.3.אם יתברר למפעיל ו/או למי מהספקים כי הם אינם יכולים, במסגרת אמצעיהם הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו.
4.2.4.אם יתברר למפעיל לאחר המכירה כי המוצר אזל ממלאי הספק.
4.2.5.בוטלה העסקה על פי סעיפים 4.2.1-4.2.4 לעיל, ישיב המפעיל לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
4.2.6.המפעיל מתחייב כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הרוכש עקב כשלון תמורה מלא, יפעל המפעיל לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליח המפעיל לספק מוצר חלופי הולם, ישיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל , ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח למפעיל הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.

5.אספקה
5.1.אספקת המוצר תבוצע לכתובת בישראל שהוקלדה על ידי הרוכש בעת

הרכישה תוך המועד הנקוב באתר.
5.2.רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל

יסופק לרוכש. מועדי המשלוח ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על

ידי חברת כרטיסי האשראי.
5.3.הובלת המוצרים תבוצע על ידי חברת שליחויות ו/או דואר ישראל ובכפוף

לטיב השירות הנהוג אצלם. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי

עסקים (ללא ימי שישי, שבת, חגים וערבי חג).

אספקת המוצרים תתבצע על ידי הספקים ועל אחריותם הבלעדית.
5.4.השליחות תתבצע לרשימת הישובים הכלולים באתר בלבד. באזורים המוגבלים

לגישה מבחינה ביטחונית, המפעיל יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות

במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
5.5.דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה

משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או

הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה

המפעיל יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
5.6.המפעיל יהיה רשאי להתנות מסירת המוצר לרוכש בנוכחותו של בעל כרטיס

האשראי או בחתימתו – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על גבי שובר

כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
5.7.במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות,

המפעיל יהיה פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או

תביעה נגד המפעיל ו/או מי מטעמו בקשר עם עיכובים באספקה.
5.8.המפעיל ו/או הספק לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או

לאי אספקה, הנובעים מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת המפעיל

ו/או הספק, לרבות שביתות, השבתות וכיו”ב.
5.9.דמי המשלוח יגבו עם חיוב התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים,

יגבו דמי המשלוח עם התשלום הראשון.

5.10 אספקת מוצר אל מחוץ לישראל תתאפשר רק בנוגע למוצרים, המתפרסמים באתר בתבנית של “מוצרים לחו”ל”. מוצרים לחו”ל יסופקו באמצעות חברת שליחויות זרה והם יגיעו ליעדם בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.

6.אחריות ושירות
6.1.השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולמשתמש לא תהיה

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל בגין תכונות השירות, מאפייניו,

מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש.
6.2.האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם ולטיבם,

חלה על הספק. המפעיל ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים ואינם

נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם ו/או לכל מצג שנעשה באתר

בכל הנוגע לפרטים האמורים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הרוכש

לביטול העסקה על פי סעיף 4.1.1.
6.3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכנו

שינויים בין הצגת המוצרים על גבי מסך המחשב ובין מראם במציאות.
6.4.אין באמור באתר משום מצג ו/או המלצה ו/או הבעת דעה מצד

המפעיל בדבר התאמת המוצרים ללקוח, אופיים או טיבם.
6.5.בשום מקרה לא תחול על המפעיל ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי

בגין נזק ישיר או עקיף, ו/או כל נזק מכל סוג ומין, לרבות הפסד הכנסה

או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, הנובעים או קשורים בכל

דרך שהיא בשימוש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או

בכל מידע הושג באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש

באתר ו/או כל עילה אחרת.
6.6.המפעיל לא יהיה אחראי לטעות בביצוע עסקת רכישה הנובעת מהכנסת

פרטים שגויים על-ידי הרוכש לאתר.
6.7.המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל רגע את פעילות האתר

או חלק ממנו, כולל מכירות ספציפיות.
6.8.המפעיל עושה מאמצים לספק את שירותי האתר בצורה הטובה ביותר

ולהציג באתר תכנים נכונים ומדויקים, אולם המפעיל לא ישא בכל אחריות לגבי

תקלה בשימוש באתר ו/או טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים בו.


6.9.המפעיל ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה,

שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי

בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
6.10.המפעיל עושה כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על

סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר

בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של המפעיל להבטיח חסינות

מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור. המפעיל לא ישא

בכל אחריות לחדירה למידע באתר או לשימוש בו לרעה על-ידי צד שלישי,

ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל במקרה כזה.

7.קניין רוחני
המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי כל מידע ו/או תוכן ו/או תצוגה המופיעים

באתר, לרבות אייקונים, הצגה מילולית, טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה,

סימני מסחר, סימני לוגו וכיו”ב (להלן בסעיף 7 זה: “המידע”) מוגן על-ידי

זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע

ללא קבלת אישור המפעיל בכתב ומראש.


8.תנאים נוספים
8.1.המפעיל שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע

מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת

בתוקף ויפורסם באתר.
8.2.כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. מחירי המוצרים אינם

כוללים דמי הובלה או משלוח.
8.3.המפעיל יהיה רשאי לשלוח לכל רוכש דואר אלקטרוני ולפנות אליו

בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר פרסום מוצרים הנמכרים באתר, אלא

אם יודיע למפעיל בכתב אחרת.
8.4.בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך

בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
8.5.כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו לאתר,

במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב

כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.